You are here: Home เกี่ยวกับเทศบาล ประวัติเทศบาล
อีเมล พิมพ์ PDF

 ที่ตั้ง   

เทศบาลตำบลร่องคำ (สุขาภิบาลตำบลร่องคำ) จัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจดตั้งสุขาภิบาลร่องคำ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ลงวันที่ 7 กรกฏาคม 2509

         เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลร่องคำ เป็นเทศบาลตำลร่องคำ ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542

         ยุบรวมสภาตำบลร่องคำ เข้ากับเทศบาลตำบลร่องคำ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลและการโอนสภาตำบลหรือหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 9 กรกฏาคม 2547


ลักษณะทางกายภาพ   

เทศบาลตำบลร่องคำมีพื้นที่ทั้งหมด 21.271 ตารางกิโลเมตร  ตั้งอยู่ในตำบลร่องคำทั้งหมดจำนวน 13 หมู่บ้านห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะทาง 38 ก.ม. พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ มีลักษณะเป็นดินปนทราย สภาพภูมิอากาศทั่วไปประกอบด้วย 3 ฤดู คือ  ร้อน ฝน หนาว

        - ทิศเหนือ  ติดเขตบ้านหนองคู  ตำบลเหล่าอ้อย

        - ทิศตะวันออก  ติดต่อหกตบลขามเปี้ยและตำบลหนองตาไก้  อำเภอโพธิ์ชัย  จังหวัดร้อยเอ็ด

        - ทิศใต้  ติดต่อตำบลหนองตาไก้  อำเภอโพธิ์ชัย  จังหวัดร้อยเอ็ด

        - ทิศตะวันตก  ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าอ้อย  อำเภอร่องคำ  จังหวัดกาฬสินธุ์

สภาพโครงสร้างพื้นฐาน

- การคมนาคม ระหว่างหมู่บ้านสามารถสัญจรไปมาอย่างสะดวกสบายถนนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กแต่มีบางสายที่เป็นถนนลูกรัง

         -  การไฟ้ฟ้า  เทศบาลตำบลาร่องคำมีการขยายเขตไฟ้ฟ้าสาธารณะ ครอบครุมทั่วถึงทุกครัวเรือน

         -  การปะปา  ในอำเภอร่องคำ มีปะปาของการประปาส่วนภูมิภาคแต่ยังไม่ทั่งถึงและส่วนใหญ่ชาวบ้านจะใช้ประปาหมู่บ้าน

สภาพทางเศรษฐกิจ   

- การเกษตรกรรม

          -  การเพาะปลูก  คิดเป็นร้อยละ 70 ของพื้นที่ จำนวนที่ผลิตได้ในแต่ละปี  60/ ไร่/ ปี

          -  การปศุสัตว์  เลี้ยงเพื่อใช้งานและจำหน่าย

          - การอุตสาหกรรม

          -  โรงสีข้าวขนาดเล็ก  10 โรง

          - อู่ซ่อมเครื่องยนต์    14 แห่ง

          - สถานบริการน้ำมัน     1 แห่ง

          -  การพาณิชย์

         -  ตลาดสดเทศบาล     1 แห่ง

สภาพสังคม

              จำนวนประชากร 

              จำนวนประชากรทั้งสิ้น  6,093  คน

              จำนวนครัวเรือน  1,441 ครัวเรือน

               ความหนาแน่นของประชากรเท่ากับ 294.39 คนต่อตารางกิโลเมตร

แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 05 ธันวาคม 2555 เวลา 17:12 น. )  
ข้อมูลเทศบาลร่องคำ